เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทย

มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

งานก่อนหน้านี้ได้กำหนดแนวคิดเรื่องความพอเพียงทางธุรกิจ (Bocken and Short, 2016) และตรวจสอบแนวทางแก้ไขเชิงประจักษ์ เช่น ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Bocken et al., 2020) เสื้อผ้า (Tunn et